Home » Download » Mẫu biên bản bàn giao tài liệu
Loading the player...

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Tải mẫu biên bản bàn giao tài liệu miễn phí dành cho quá trình giao dịch, mua bán, bàn giao tài sản – trang thiết bị của doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có các hoạt động thường xuyên trao đổi tài liệu, tài sản – hàng hóa.mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Các bạn có thể download mẫu tài liệu các định sạng file .doc, .excel

Nội dung mẫu:
CÔNG TY……….

Số: …/……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Hôm nay, vào hồi:….. ngày…. tháng … năm….. tại: ………………

Chúng tôi gồm có:

Đại diện Bên Giao: …………………………
Họ tên: …………………. Chức vụ……………………
Địa chỉ: ………………………………….

Đại diện Bên nhận: …………………………
Họ tên: …………………. Chức vụ……………………
Địa chỉ: ………………………………….

Nội dung bàn giao:

…………………………

…………………………

…………………………

Biên bản kết thúc lúc:….. h… phút cùng ngày, hai bên kiểm tra và ký nhận.

Đại diện bên giao                                 Đại diện bên nhận

Bạn có thể tải mẫu biên bản theo link dưới đây:

Comment Facebook

Bình luận Google +